Genel Bilgi

Parlamenter diplomasi çerçevesinde; parlamenterlerin ülkeler aras?ndaki kars?l?kl? anlay?s? gelistirme, çesitli konularda  isbirli?i ve görüs al?sverisinin sa?lanmas?, iki dost ülke parlamentolar? aras?nda yak?nlasma, Parlamento üyelerinin tan?smas? ve ülkelerin tan?t?m? için kars?l?kl? resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararas?ndaki dostlu?un gelistirilmesine yard?mc? olmak amac?yla olusturulan kars?l?kl? diplomatik münasebetleri kapsamaktad?r.

8.03.1990 tarih ve 3620 say?l? Türkiye Büyük Millet Meclisinin D?s ?liskilerinin Düzenlenmesi Hakk?ndaki Kanun Hükümleri gere?ince ve D?sisleri Bakanl???’n?n da uygun görüsüyle iki ülke aras?nda Parlamentolar Aras? Dostluk Gruplar? olusturulur.


Tarihçe

27. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı: Bülent TÜFENKCİ.