Komisyon Tutanakları
İhtisas Komisyonları
ADALET KOMİSYONU
ANAYASA KOMİSYONU
      Anayasa Alt Komisyonu
      Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyonu
      Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
      Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Hazırlık Komisyonu
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
ÇEVRE KOMİSYONU
      Çevre Alt Komisyonu
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
      Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu
DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU
DİLEKÇE KOMİSYONU
      Araç Muayene İstasyonunda Bozuk Para Üstü Almamaktan ya da Alamamaktan Kaynaklanan Sorunun Çözümüyle İlgili Kurulan Alt Komisyon
      Askeri Okullarda Ayrımcılığa Uğradıkları, Haksız Olarak İlişkilerinin Kesildiği İddia Edilerek Kanunun Araştırılması Askeri Okullarla İlişiği Kesilenlerin Tazminat Yükümlülüğünün Azaltılması/Kaldırılması Kararı ile Kurulan Alt Komisyon
      Bankacılık Alt Komisyonu
      Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      Dilekçe Alt Komisyonu
      Dilekçe Komisyonu İle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu
      Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyonu
      Engelli Sağlık Kurulu Raporunda Engellilik Oranına Herediter Anjiyoödem Hastalığının Dâhil Edilmesine Dair Başvuruyu İncelemek Üzere Kurulan Alt Komisyon
      Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      FOREX Piyasasındaki Mağduriyetlerin İncelenmesi Alt Komisyonu
      Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu
      Kamuda Çalışan Engelli veya Engelli Yakını Olan İşçilerin Yer Değiştirme ve Yıllık İzinlerini İstedikleri Tarihlerde Kullanabilmeleri Talebini İçeren Dilekçeler Hakkında Kurulan Alt Komisyon
      Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması Ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanılan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu
      Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU
İÇİŞLERİ KOMİSYONU
      İçişleri Alt Komisyonu
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
      Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu
      Batı ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu
      Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyonu
      Çocuk Hakları Alt Komisyonu
      Engelli Haklarının Araştırılması Hakkında Kurulan Alt Komisyon
      Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırması ile Başlayan Gerilim ve Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri ve Türkiye'deki Ermeni Vatandaşlarımızın Durumu Alt Komisyonu
      Göç ve Uyum Alt Komisyonu
      Göç ve Uyum Alt Komisyonu ( Mülteci Hakları Alt Komisyonu)
      Hükümlü Ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu
      İnsan Hakları Alt Komisyonu
      İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria Ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlarla Bir Bütün Hâlinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları Ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu
      İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu
      Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddetin İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon
      Mağdur Hakları Konusunda Araştırmalar Yapmak Üzere Kurulan Alt Komisyon
      Şırnak İli Uludere İlçesi Irak Sınırında Yapılan Hava Harekâtı Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olaylarının İncelenmesine Yönelik Alt Komisyon
      Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesine Yönelik Kurulan Alt Komisyon
      Tunceli İli Hozat İlçesindeki Fişleme İddialarının Araştırılması İçin Kurulan Alt Komisyon
      Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı Alt Komisyonu
      Türkiye'de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasadışı Göçmenlerin Sorunlarınının İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
      " Her Alandaki Kadın İstihdamının Arttırılması ve Çözüm Önerileri" konulu Alt Komisyon
      " Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Anayasa" konulu Alt Komisyon
      " Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü" konulu Alt Komisyon
      " Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" konulu Alt Komisyon
      Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik Ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon
      İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Konulu Alt Komisyon
      Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu
      Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi konulu Alt Komisyon
      Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu Alt Komisyon
      Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu Alt Komisyon
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU
      KİT ALT KOMİSYONU
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
      Milli Eğitim Alt Komisyonu
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
      Plan ve Bütçe Alt Komisyonu
      Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
      Sağlık Alt Komisyonu
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
      Sanayi Alt Komisyonu
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
      Tarım Alt Komisyonu
Araştırma Komisyonları
(10 / 124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) Esas Numaralı Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 124,226,320,321,336,601,637,958,1055,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135, ....
(10 / 34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107) Esas Numaralı Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 34,55,679,801,904,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104, ....
Adana'nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 392) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 135, 298, 1150, 2002, 2101, 2103, 2104, 2112, 2113) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 123, 124, 125, 126) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler İle İnternet Kullanımının Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu (10 / 108,155,156,157,158,159,160) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 518) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu
Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 242, 349, 392, 394, 397, 401) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 276, 277, 278, 279) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 74, 471, 472, 473, 474, 475) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
      Hukuk Alt Komisyonu
      Teknik Alt Komisyonu
Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 102, 461, 682, 977, 981, 982) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697...) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305.... ) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Manisa'nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947)
Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komsiyonu (10 / 49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu
Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765)
Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 361, 405, 406, 407, 410) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 576, 577, 578)
      Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması Alt Komisyonu
Ülkemizde Demokrasiye Müdahele eden Tüm Darbe ve Muhturaların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacı ile Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 236, 237, 238, 239) Esas Numaralı Meclis Araştırması
      12 Eylül 1980 Askerî Müdahalesini Araştırma Alt Komisyonu
      27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 Askerî Müdahalelerini Araştırma Alt Komisyonu
      28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 Askerî Müdahalelerini Araştırma Alt Komisyonu
Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 114, 365, 378, 494, 702, 884, 1423, 1431, 1442, 1449, 1597, 1787, 1808, 1949, 1955, 1970, 2056, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10 / 601) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
<