Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
7. Birlesim 14 Ekim 2021 Perşembe
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 73 sayfadır.
"i) 59 uncu maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,"

Cahit Özkan Mehmet Doğan Kubat İmran Kılıç

Denizli İstanbul Kahramanmaraş

Halil Etyemez Nevzat Ceylan Halis Dalkılıç

Konya Ankara İstanbul

Ramazan Can Bayram Özçelik

Kırıkkale Burdur

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçe...

Gerekçe:

Önergeyle, görüşülmekte olan kanun teklifiyle dördüncü geçici vergi beyanlarının kaldırılmasına bağlı olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme tarihleri de değiştirilmekte ise de mükellef alışkanlıkları dikkate alınarak yıllık beyanların mevcut şekliyle devam ettirilmesi, kanun teklifinin 55'inci maddesinde yer alan iki ayrı hükmün yürürlük tarihinin netleştirilmesi ve nakdî sermaye artışlarına ilişkin hükmün kanunun yayımı tarihinden itibaren yapılacak nakdî sermaye artışlarına uygulanması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 64'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 64'üncü madde kabul edilmiştir.

65'inci maddede önerge yoktur.

65'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 65'inci madde kabul edilmiştir.

Sayın Dervişoğlu...

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

39.- İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne, muvafık oldukları değişiklikler yanında sakıncalı buldukları düzenlemeleri de içermesi nedeniyle ret oyu kullanacaklarına ilişkin açıklaması

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmelerini tamamlamak üzere olduğumuz kanun teklifinin genelinin oylamasına geçmeden önce İYİ Parti Grubu olarak kullanacağımız oyun rengini ve gerekçesini açıklamak üzere söz aldım.

İktidarın gelenek hâline getirdiği torba kanun uygulaması sonucunda, tekliflerin içerisinde vatandaşlarımızın yararına olacak düzenlemelerle birlikte sakıncalı gördüğümüz düzenlemeler de aynı anda oylanmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu usulle vatandaşın sırtına yükleyeceği ekstra maliyetleri de gizlemeye çalışmaktadır. Araya sıkıştırılan birkaç olumlu maddeyle kamuoyunda makyajlı bir algı oluşturma gayretinin ziyadesiyle farkındayız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) - Yüce Türk milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemini yakinen takip etmekte, aleyhine olan bütün düzenlemeleri de idrak etmektedir. Bu torba kanunda bazı maddelerin lehinde, bazılarının da aleyhinde konuşmalar yapıp görüşlerimizi bildirdik. Örneğin, çiftçilerimize yapılan destek ödemelerinden alınan verginin kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi fevkalade önemli ve yerinde buluyoruz ancak öte yandan, ÖTV gibi bazı malların fiyatını kuvvetli şekilde etkileyebilen bir verginin oranının Cumhurbaşkanınca 3 katına kadar artırılabilmesine yönelik değişikliğe de karşı çıkmaktayız. Aynı şekilde, zor durumda olan esnafımıza sağlanan vergi muafiyetini destekliyor fakat sadece banka bilançolarını olduğundan daha iyi gösterebilmek adına tahsili mümkün olmayan kredileri satın alan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Dervişoğlu.

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) - ...ve vatandaşın tepesine çöken varlık şirketlerine uygulanan vergi muafiyetlerinin sürekli hâle getirilmesine de şiddetle karşı çıkıyoruz. Vatandaşın hayrına ya da zararına olacağını gördüğümüz birçok madde hem Komisyon hem de Genel Kurul aşamasında yapıcı eleştirilerimiz dahi dikkate alınmadan hızlıca görüşülüp yasalaşıyor. Müsaade edin de sizi doğru yöne sevk edebilecek uyarılarımızı yapmaya fırsat bulalım. Aceleyle hazırlanmış ve palyatif çözümlerle birlikte Hükûmetin acil ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş birçok kanunu torbalar hâlinde Meclisten geçiriyor, daha sonra tekrar düzenlenmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyoruz. Bu alanda yaşanan olumsuzlukları giderebilmek adına iktidar partilerini kanun yapma tekniklerini yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Son sözünüzü alayım Sayın Dervişoğlu.
72