Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
23. Birlesim 24 Kasım 2021 Çarşamba
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 65 sayfadır.
24 Kasım 2021 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Celal ADAN

KÂTİP ÜYELER: Abdurrahman TUTDERE (Adıyaman), Rümeysa KADAK (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'üncü Birleşimini açıyorum.(x)

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bugün Öğretmenler Günü. Dolayısıyla düşüncelerimi kısaca ifade etmek istiyorum. 24 Kasım 1928 istiklalimiz için Başkomutan olan Atatürk'ün, istikbalimiz için Başöğretmen olduğu gündür. Türk'ü muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için çalışan, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştiren eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, açık öğretim fakültelerinin sorunları hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'na aittir.

Buyurun Sayın Kabukcuoğlu. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

OECD ülkelerinde nüfusun yüzde 45'i yükseköğrenim mezunuyken bizde bu oran yüzde 35'tir. Son dokuz yılda lisans eğitiminden 2,9 milyon kişi mezun olmuş olup bunun üçte 1'i açık öğrenim fakültesi mezunudur. Açık öğretim fakülteleri Türk eğitim sisteminde hem devlet açısından hem de vatandaşlar açısından önemli bir eksiği tamamlamaktadır. Eğitim süresiyle kalkınma arasında çok yakın bir ilgi vardır ve açık öğretim fakültelerinin bu yönüyle kalkınmaya katkıları da oldukça büyüktür. Ülkemizde açık öğretim ön lisans ve lisans eğitimi veren 3 tane fakülte vardır. Bunlar Atatürk Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Üniversitesi bünyesinde ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedirler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi en çok öğrenci yetiştiren fakültedir. Otuz dokuz yıllık bir kurum olup 2020 yılı açık öğretim lisans eğitiminde mezun olanların yüzde 50'si Anadolu Üniversitesindendir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1'nci sırada yer alır. Pek çok Avrupa ülkesinde, örneğin Almanya'da açık öğretim lisans eğitim diploması kabul edilmektedir. Bu durum, orada çalışanlara açık bir maddi destek sağlamaktadır. Böylece açık öğretim fakülteleri akut bir ihtiyaca cevap vermiş oluyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi New York'tan Kahire'ye kadar çok geniş bir coğrafyada eğitim vermekte ve sınav yapmaktadır. Öğretim üyelerinin ve yöneticilerinin fedakârlıklarıyla ayakta kalan bu kurumların, kendi gayretleriyle olan maddi birikimlerine, YÖK el koymuştur. Oysa açık öğretim fakültelerinin önemli giderleri vardır. Bugün, bir yasama yetersizliğinin bir kurumu düşürdüğü zorluktan bahsetmek istiyorum. 7243 sayılı Yasa, 10 Nisan 2020 tarihinde torba yasa teklifi olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmüş olup konuşmama konu olan maddeyle açık öğretim fakültelerinin gelirlerinin önemli bir kısmına YÖK el koymuştur. Ek ödemelerin azami yüzde 5 olması kararlaştırılmıştır. Gerekçesi ise doktoralı eleman yetiştirmektir. Teklifin görüldüğü sırada Komisyonda yer alan 2 üye karşı çıkmış, birisi oradaki YÖK yetkilisi tarafından ikna edilmiş, diğeri bunun yanlış olduğu, yapılmaması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Genel Kurula geldiği zaman ise ben de dâhil madde üzerinde söz alan ve itirazda bulunan kimse olmamıştır.

Öğretim üyeleri saatte 60 lira gibi komik bir ücretle çalışmaktadır. 25 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açık öğretim malzemesi üretim faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Açık öğretim yalnız kendine değil, yükseköğretim kurumlarına da ders içeriği sağlamaktadır. Açıköğretim fakültelerinin 1.000'den fazla ders kitabı, 20 bin ders videosu tüm öğretim
1