Sıkça Sorulan Sorular
 • 1- Memur, sözleşmeli ve geçici personel istihdamı nasıl yapılmaktadır?
  Kurumumuza 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 29'uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarına göre sınavla memur, sözleşmeli ve geçici personel alınabilmektedir. 28.06.2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sınav açılması halinde bu husus Resmi Gazete, günlük gazete ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.
 • 2- İdari Teşkilat kadroları nasıl belirlenir?
  İdari Teşkilatta, 6253 sayılı Kanunun 33'üncü maddesi gereğince norm kadro ilke ve standartları uygulanır. İdari Teşkilat hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli personel sayıları ve bunlarda aranacak nitelikler norm kadro ilke ve standartları dikkate alınarak Başkanlık Divanınca belirlenir. Kanunun Geçici 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince İdari Teşkilat kadrolarında çalışanların sayısı, unvanlar itibarıyla norm kadro sayılarına ininceye kadar bu unvanlı kadrolara atama yapılamaz.
 • 3- Naklen atama ile personel istihdamı nasıl yapılmaktadır?
  Kurumumuz İdari Teşkilatı kadrolarına, 6253 sayılı Kanunun 29'uncu maddesinin altıncı fıkrasında sayılan unvanlar ile TBMM Başkanlığı tarafından açılan sınavlar sonucuna göre yapılacak atamalar dışında açıktan veya naklen atama yapılmamaktadır.
 • 4- Yasama uzman yardımcısı istihdamı nasıl yapılmaktadır?
  6253 sayılı Kanunun 31'inci maddesi ve https://www.tbmm.gov.tr/genser/yasama_uzmanligi_yonetmeligi.pdf adresinde yer alan TBMM Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yasama uzmanı istihdam edilen birimlerin talepleri doğrultusunda açılacak sınavlarla alım yapılmaktadır. Sınav açılması halinde bu husus Resmi Gazete, günlük gazete ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.
 • 5- Stenograf yardımcısı istihdamı nasıl yapılmaktadır?
  6253 sayılı Kanunun 32'nci maddesi ve https://www.tbmm.gov.tr/genser/stenografi_kursu_ve_stenograflik.pdf adresinde yer alan TBMM Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Tutanak Hizmetleri Başkanlığının talebi doğrultusunda açılacak sınavlarla alım yapılmaktadır. Sınav açılması halinde bu husus Resmi Gazete, günlük gazete ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.
 • 6- Engelli personel alımı nasıl yapılmaktadır?
  Kurumumuzda açık bulunan engelli personel kadrolarına yapılacak atamalar, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş olup anılan Yönetmeliğin 21'inci maddesinde belirtildiği şekilde, Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Devlet Personel Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.
 • 7- Kurum kadrolarına yeni atanan personelin mali hakları hangi mevzuata göre tespit edilmektedir?
  15.01.2012 tarihinden itibaren Kurum kadrolarına ilk defa veya yeniden atanan personelin mali hakları hakkında, 657 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
 • 8- Bir milletvekiliyle kaç personel çalıştırılabilir? Bunların unvanları nelerdir?
  Bir milletvekilinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere üç personel çalıştırma hakkı bulunmaktadır. Bunlar; Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personeldir.
 • 9- Milletvekili personeli hangi mevzuata göre görevlendirilir?
  6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30. maddesine göre görevlendirilir. Bu personelin çalıştırılma usul ve esasları ile mali ve sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanınca belirlenmiştir.
 • 10- Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?
  1. Danışmanın; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,
  2. İkinci Danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması,
  3. İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,
  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde aranılan genel şartları taşıması,
  5. Haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
  6. Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,
  7. Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması gerekmektedir.
 • 11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alan bir kişi milletvekili personeli olabilir mi?
  5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden emeklilik aylığı kesilmek şartıyla açıktan sözleşmeli personel statüsündemilletvekili danışmanı veya milletvekili (ilave) yardımcı personeli olarak görevlendirilebilir.
 • 12- Milletvekili personelinin görevi hangi şartlarda sona erer?
  1. Hizmet verdiği milletvekilinin bilgisi dâhilinde, görevinden çekildiği tarihte,
  2. Hizmet verdiği milletvekilinin bu personelin görevinin sona erdirilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde,
  3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde, bu duruma ilişkin onayın alındığı tarihte,
  4. Hakkında yaptırılmakta olan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde, bu duruma ilişkin onayın alındığı tarihte,
  5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir disiplin suçu işlemesi halinde, çıkarma işleminin tamamlandığı tarihte,
  6. Hizmet verilen milletvekilinin herhangi bir nedenle milletvekilliği görevinin sona erdiği tarihte,
  7. Yeni seçilen milletvekilince, görevlerinin devam etmesine ilişkin bildirimde bulunulmaması durumunda, milletvekili genel seçimlerinin ardından yapılan ilk seçimle TBMM Başkanının seçildiği tarihte,
  8. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personelinden aylıksız izinli sayılmak kaydıyla görevlendirilenlerin kurum değiştirmeleri halinde, kurumlarından ayrıldıkları tarihte,
  9. Ölümü halinde, sona erer.
 • 13- Stajyer kontenjanları nasıl belirlenmektedir?
  Birimlerin ihtiyaçları ve kapasiteleri dikkate alınarak bölüm bazlı olarak Genel Sekreterlik makamının oluru ile belirlenmektedir.
 • 14- Staj başvuruları nasıl, nereye ve ne zaman yapılmaktadır?
  Başvurular şahsen veya posta yoluyla İnsan kaynakları Başkanlığı staj bürosuna yapılabilmektedir. Üniversite öğrencileri için zorunlu staj ve isteğe bağlı olan yasama bilgilendirme eğitimi başvuruları 15 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında, Meslek lisesi öğrencileri için mesleki beceri eğitimi başvuruları ise 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında, kabul edilmektedir.
 • 15- Stajyerler alınırken ne gibi kıstaslar dikkate alınmaktadır?
  Başvuruların ilan edilen kontenjanların üzerinde olması halinde, not ortalamasına göre oluşan başarı sıralaması dikkate alınmaktadır.
 • 16- Öğrenciler zorunlu staj, yasama bilgilendirme eğitimi ve mesleki beceri eğitimine kaç kez katılabilirler?
  Üniversite öğrencileri zorunlu staj ve yasama bilgilendirme eğitimine, meslek lisesi öğrencileri ise mesleki beceri eğitimine bir kez katılabilmektedir. Ancak mesleki beceri eğitimine katılan meslek lisesi öğrencileri üniversite eğitiminde başvuru yapması ve şartlarının uygun olması halinde zorunlu staj veya bilgilendirme eğitimine katılabilmektedir.
 • 17- Stajyerler Kurumun ne gibi hizmetlerinden faydalanabilirler?
  Stajyerler ücretlerini kendileri ödemek şartıyla personel yemekhanelerinden ve ödünç alma dışında kütüphane hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
 • 18- Stajda engelli öğrenciler için bir öncelik var mıdır?
  Başvuruda bulunan öğrencilerden engelli kimlik kartına sahip olanların başvuruları, ilan edilen kontenjan sayılarına ek olarak alan ve dal bazındaki kontenjanların %10'uyla sınırlı olmak kaydıyla başarı sıralamasına bakılmaksızın kabul edilebilir. Ancak bu şekilde yapılan başvuruların sayısının, %10 kontenjanın üzerinde olması halinde aralarında yapılacak başarı sıralaması esas alınır.
 • 19- Zorunlu staj, yasama bilgilendirme eğitimi ve mesleki beceri eğitimi için hangi öğrenciler başvuruda bulunabilir?
  Zorunlu staja; üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında okuyan ve stajı zorunlu olan öğrencileri, Yasama bilgilendirme eğitimine; üniversitelerin staj zorunluluğu bulunmayan öğrencileri, Mesleki beceri eğitimine; 3308 sayılı Kanun kapsamında, meslek liselerinin (açık lise, olgunlaşma enstitüsü ve iş okulu hariç) 12'nci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim yılı süresince okullarınca belirlenen haftanın üç günü işletmede, 2 günü okulda devam eden eğitimini içeren öğrencileri, başvuru yapabilmektedir.
 • 20- Zorunlu staj ve bilgilendirme eğitimi ne zaman, ne kadar süre ile yapılır?
  Zorunlu staj; temmuz, ağustos ve eylül ayları içinde en fazla 30 iş günü olarak, yasama bilgilendirme eğitimi ise temmuz ve eylül aylarında 5'er iş günü olarak uygulanmaktadır.
 • 21- Mesleki beceri eğitimi ne zaman, ne kadar süre ile yapılır?
  Mesleki beceri eğitimi ders yılı başında (eylül) başlar, haftanın üç günü işletmede (Kurumda), 2 günü okulda olmak üzere ders yılı sonunda (haziran) biter.
 • 22- Öğrencilere staj, yasama bilgilendirme eğitimi ve mesleki beceri eğitimi sonunda herhangi bir belge verilir mi?
  Zorunlu staj ve yasama bilgilendirme eğitimi gören öğrencilere katılım belgesi verilmektedir. Mesleki beceri eğitimi gören öğrencilere ise herhangi bir belge verilmemektedir.
 • 23- Öğrencilere staj ve mesleki beceri eğitimi süresince herhangi bir ücret ödenir mi?
  Zorunlu staja tabi olan üniversite öğrencilerinden mesleki eğitim veren ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bildirilen bölümlerde öğrenim görenlere staj yaptıkları süreyle sınırlı olarak asgari ücret net tutarının % 50'si kadar ödeme yapılır. Mesleki beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerine ise eğitim öğretim ders yılı boyunca her ay asgari ücretin net tutarının % 50'si oranında ödeme yapılmaktadır.
 • 24- Üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj başvurularında ne gibi evraklar istenmektedir?
  • Zorunlu staj için üniversite öğrencilerinden; başvuru formu, 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi, staj zorunluluk belgesi, not ortalaması (transkript) (yurt dışında eğitim gören öğrencilerin belgeleri tercümeleri yapılmış ve konsolosluk onaylı olmalı), sigorta priminin okulu tarafından ödeneceğini gösterir belge ve iki adet vesikalık fotoğraf istenmektedir. Başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilerden ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi ile staj dosyası istenmektedir.
  • Yasama bilgilendirme eğitimi için üniversite öğrencilerinden; başvuru formu, öğrenci belgesi, not ortalaması (transkript), 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (yurt dışında eğitim gören öğrencilerin belgeleri tercümeleri yapılmış ve konsolosluk onaylı olmalı), 1 adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.
  • Mesleki beceri eğitimi için başvuru formu, 3308 sayılı Kanun kapsamında beceri eğitimi almasının zorunlu olduğunu ve işletme staj günlerini gösterir yazı, son iki yılın not ortalamasını gösterir belge (9 ve 10'uncu sınıf transkript), 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğraf istenmektedir. Başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilerden ayrıca okullarından onaylı olarak getirecekleri işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesi ve staj dosyası istenmektedir.